Vilkår for tjenesten

Vilkår for tjenesten

 1. Forord: Freemeteo er et værvarsel-nettsted. Vi tilbyr værvarsler og lignende servicer, for eksempel personlige værvarsler og varsel på email til brukerne. Tilgang til Freemeteo er for tiden gratis for alle brukere, men Freemeteo forbeholder seg retten til å ta betalt for å logge seg inn på nettstedet og benytte seg av de tilbudene som finnes der i fremtiden. I så tilfelle vil Feemeteo informere alle registrerte brukere i forveien og gi dem sjansen til å abonnere på Freemeteo. Freemeteo har herved uttrykkelig forbeholdt seg retten til enhver tid å kunne endre, korrigere eller avslutte enhver del av nettstedet, inkl. men ikke begrenset til innholdet, timer med tilgjengelighet og utstyr som måtte trenges for å gå inn på nettstedet.

 2. Kopibeskyttelse: Nettstedet inneholder kopibeskyttet materiale, varemerker og annen eierinformasjon inkl. men ikke begrenset til tekst, programvare, bilder og grafikk. Freemeteo er ene-eier av materialet man finner på nettstedet og av all intellektuell eiendomsrett og andre eier-rettigheter derav. Alle rettigheter er herved uttrykkelig reservert. Derfor er det forbudt for brukerne å selge, kopiere, legge til, reprodusere, offentliggjøre på ny, laste, overføre eller distribuere på noen som helst måte det som kan være helt eller delvis Freemeteos materiale uten skriftlig samtykke fra Freemeteo i forkant. Unntaket er tilfeller hvor man lager en sikkerhetskopi av en del av nettstedet kun for privat bruk og hvor man ikke sletter hvor informasjonen kommer fra.

 3. Ansvarsfraskrivelse:
  A. Brukerne sier seg uttrykkelig enig i at bruken av Freemeteo er på eget initiativ og defor bærer de all risiko for bruken av nettstedet. Freemeteo, dets samarbeidspartnere og tjenesteleverandører garanterer ikke at nettstedet vil være uforstyrret, feilfri eller at feil vil bli rettet. Videre gir Freemeteo ingen garanti for resultater som er ervervet gjennom bruk av nettstedet, informasjon som gitt herunder spesielt mht riktighet og pålitelighet såvel som ethvert service-tilbud herunder.
  B. Freemeteos informasjon og tilbud er på en “som-den-er”-basis, uten noen som helst garanti, enten tydelig uttrykt eller implisert, inkludert men ikke begrenset til enhver garanti for tittel, informasjon, servicetilbud eller produkter tilbudt gjennom Freemeteo, og enhver antydet garanti av salgbarhet, skikkethet for et spesielt formål eller ukrenkelighet.
  C. Informasjon man finner på Freemeteo skal ikke fortolkes av brukerne som et råd eller tilskyndelse til å foreta en aktivitet eller ei. Freemeteo kan ikke holdes ansvarlig for brukeres tolkning av informasjonen som finnes på dette nettstedet. Heller ikke for handlinger de foretar som et resultat av den informasjonen de ervervet gjennom nettstedet.
  D. Freemeteo kan ikke holdes ansvarlig for skader eller uhell som er et resultat av enhver forstyrrelse, feil, unøyaktighet, eller sletting av tjeneste. Videre kan ikke Freemeteo bli holdt ansvarlig for brudd på utførelse eller ingen utførelse, forsinkelse i drift eller transmisjon, feil på kommunikasjonslinjer og data-virus overført tjenesten som følge av brukerens tilgang til Freemeteo eller et annet nettsted lenket til Freemeteos sider, tyveri eller ødeleggelse, eller uautorisert tilgang til, endring av, eller bruk av arkiv enten det er basert på kontraktsbrudd, forvoldt skade, uaktsomhet eller annen handling. Denne ansvarsbegrensningen strekker seg til og inkluderer enhver skade som måtte oppstå fra nedlasting av materiale som er lagt inn på Freemeteo eller på enhvert annet nettsted som er lenket til Freemeteos sider.
  E. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder all informasjon og servicetilbud som er tilbudt brukeren av dette nettstedet enten gjennom enkel aksess til Freemeteos sider eller om man følger en spesiell etterspørsel (inkludert men ikke begrenset til personlig værvarsel, og varsel på email).

 4. Emailvarsel: Ved å abonnere på Freemeteos emailvarsel-servicetilbud, sier bruker seg enig i at de ønsker at varsel-tilbudet kommer i gang i løpet av (7) dager. Informasjon, produkter og servicetilbud er tilbudt på en “som-det-er”- og “er tilgjengelig”-basis og kan tilbys med redusert hyppighet og i perioder være instillet. Freemeteo reserverer uttrykkelig retten til å suspendere og avslutte brukers emailvarsel-abonnement til enhver tid og uten videre meddelelse eller forklaring. All opphavsrett inkl. kopibeskyttelse i innholdet som vises på emailvarsler hører til Freemeteo. Alle rettigheter er herved reservert.

 5. Utstyr: Det er brukers ansvar alene å erverve og vedlikeholde alt utstyr som trengs for å logge på og bruke dette nettstedet (for eks.telefonlinjer, maskinvare osv). Freemeteo forbeholder seg retten til å endre hvilket utstyr som trengs for å logge seg på og bruke dette nettstedet til enhver tid og uten meddelelse på forhånd. Alle tredjeparts-kostnader (for eks. kostnader i forbindelse med internettoppkobling etc) for å kunne logge seg på og benytte seg av dette nettstedet skal bæres av brukerne.

 6. Lenker til andre nettsteder: Freemeteo inkorporerer lenker til andre nettsteder. Freemeteo utøver ingen form for kontroll og er heller ikke i stand til å utføre noen som helst kontroll av tilgjengelighet, innhold, retningslinjer for personvern, og servicetilbud som blir tilbudt av disse nettstedene. Brukere må henvende seg til disse nettstedene direkte dersom et problem har oppstått mens de besøkte eller brukte disse nettstedene. Freemeteo støtter ikke på noen måte disse nettstedene og er heller ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene.

 7. Annonsering: Freemeteo legger ut annonsemateriale og legger ofte ved lenker til annonsørens hjemmeside. Freemeteo utøver ingen form for kontroll og er heller ikke i stand til å utføre noen som helst kontroll disse annonsene, bannerne eller pop-up-annonsene, retningslinjer for personvern, og mulige brudd på loven om opphavsrett. Brukere må henvende seg til annonsørene direkte dersom et problem har oppstått mens de besøkte eller brukte deres nettsted. Freemeteo støtter ikke på noen måte og er heller ikke ansvarlig for innholdet annonsørene legger ut på nettstedet eller for innholdet på annonsørenes nettsteder. Videre kan ikke Freemeteo holdes ansvarlig for kommunikasjon brukeren har med tredjepart- tjenesteytere som annonserer på eller er lenket til Freemeteo. Freemeteo kan heller ikke holdes ansvarlig for kommersielle avtaler som kan være et resultat av denne kommunikasjonen.

 8. Tredjepartsinnhold: Freemeteo kan komme til å legge ut informasjon, data, tekster og grafikk som er sendt inn av brukerne. Dette materialet, enten det er lagt ut offentlig eller sendt privat forblir eiers eneansvar. Freemeteo kan ikke holdes ansvarlig for feil på og/eller utelatelser som dette materialet kan ha, eller for enhver skade som bruker måtte lide under pga bruk av dette materialet. Freemeteo kan ikke holdes ansvarlig for, og bruker samtykker i, ikke å legge ut materiale som kan oppfattes som motbydelig, vulgært, uanstendig eller støtende, og heller ikke materiale som er ærekrenkende, grovt, angripende på privat- eller allemannsretten, brudd på opphavsretten eller på annen måte er ulovlig. I tillegg kan Freemeteo ikke holdes ansvarlig for materiale som er lagt ut eller overført av brukerne som oppfordrer til oppførsel som vil utgjøre en kriminell handling, som risikerer sivilrettslig ansvar eller på annen måte er brudd på enhver lov. Brukere av nettstedet forstår og erkjenner at internett har en internasjonal natur og samtykker derved til å respektere og observere de lokale deontologi-reglene i hvert land.

 9. Overvåking: Freemeteo har rett til etter eget skjønn å nekte å legge ut eller fjerne hvilket som helst materiale som er sendt til eller lagt ut på nettstedet. Freemeteo har retten til å fjerne alt materiale som de, etter eget skjønn, mener er brudd på forskriftene herav, eller på annen måte er upassende.

 10. Skadesløsholdelse: Brukere samtykker i forsvare og holde Freemeteo og dets eier, ansatte, samarbeidspartnere eller agenter skadesløse og harmløse mot ethvert krav, handling, skade, kostnad, ansvar, tap og utgifter ( inkl. advokathonorar) som måtte oppstå ved bruk av nettstedet.

 11. Personvern: Det er visse tilfeller hvor bruker, for å gjøre det lettere, kan bli spurt om å gi personlige opplysninger. Denne informasjonen blir brukt av Freemeteo, og Freemeteo vil ikke gi denne informasjonen videre til en tredjepart. For mer informasjon om bruken og behandlingen av denne informasjonen, vennligst se vår del om personvern.

 12. Endrede brukervilkår: Freemeteo har rett til å endre eller modifisere brukevilkårene som gjelder for bruken av nettstedet, helt eller delvis, med eller uten meddelelse i forveien. Når man benytter seg av nettstedet etter en slik endring eller modifisering av brukervilkårene, ansees det som at brukeren har godkjent endringene.

 13. Diverse: Disse brukervilkårene består av hele avtalen mellom partene m.h.t bruken av Freemeteo, og den overgår alle tidligere skiftlige eller muntlige avtaler av slikt innhold. Ingen kravsavkall fra enhver part etter et brudd på avtale eller hvor avtale ikke er blitt holdt, betyr ikke kravsavkall fra enhver part på tidligere eller senere brudd på avtaler eller hvor avtaler ikke er blitt holdt. Deloverskriftene er lagt inn kun for bukervennlighet og påvirker ikke tolkningen av disse bukervilkårene

 14. Salvatorisk klausul: Dersom en klausul i denne avtalen blir ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve i en jurisdiksjon, skal det ikke påvirke lovligheten, gyldigheten og håndhevelsen av alle de andre klausulene av denne avtalen i samme jurisdiksjon.

 15. Språk: Denne avtalens språk er engelsk. Dersom det oppstår en konflikt mellom den engelske teksten og enhver oversettelse av denne, er det den engelske teksten som gjelder.

 16. Gjeldende retts- jurisdiksjon: Disse vilkårene skal styres og fortolkes etter både gresk og europeisk lov og hører til Athen, Hellas' jurisdiksjon.